Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 Mistral Polska Sp.J., właściciel sklepu http://www.mistral-rtv.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych klientów. 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Mistral Polska Sp. J. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 39B, 70-111 Szczecin, o numerze NIP 8561639152, o numerze REGON 812004400.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych powyższym rozporządzeniem (RODO).

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na stronie: https://mistral-rtv.pl w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Sklepie, w szczególności:

 • w celu Rejestracji w Sklepie;
 • w celu składania i realizacji Zamówienia;
 • w celu przesłania przez Klienta Formularza kontaktowego;
 • w celu skorzystania z opcji "Powiadom o dostępności"
 • w celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
 1. W celu "realizacji Zamówienia" Administrator zbiera następujące dane:

- imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail lub inne dane podane w trakcie kontaktu z Klientem.

 1. W celu "Rejestracji Konta" Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta:

- adres e-mail, hasło.

 1. W celu "przesłania formularza kontaktowego" zbierane są dane:  

  - imię i nazwisko, adres e-mail.

 2. W celu skorzystania przez Klienta z opcji "powiadom o dostępności" zbierany jest:  

  - adres e-mail

 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 4-7 powyżej dla realizacji Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży) lub Rejestracji Konta Klienta, zapisania się do newslettera, skorzystania z naszego formularza kontaktowego lub powiadomienia o dostępności produktu.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Administratora w celu:
 1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
 2. sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy i świadczenia usług Klientom, w tym kontaktowania się z Klientem w sprawie złożonego zamówienia,
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
 5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 6. tworzenia raportów i analiz na potrzeby własne Administratora dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności poszczególnych podstron Serwisu,
 7. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
 8. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,
 9. prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów, również te zadane poprzez formularz kontaktowy na stronie www
 10. wysyłki drogą elektroniczną wiadomości e-mail do Klienta z powiadomieniem o dostępności danego produktu - na specjalne jego życzenie
 1. Administrator może przetwarzać dane użytkowników również w celach marketingowych (m.in. newsletter) o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

Podstawa prawna korzystania z danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newslettera czy wypełnienia formularza kontaktowego. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta, podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
 2. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
  • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. newsletter - podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), także po trzech latach od zrealizowania zamówienia Dane Osobowe mogą zostać usunięte w przypadku zamówień telefonicznych i złożonych poprzez serwis Allegro, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
 2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 3. W każdym przypadku:
  • Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
  • Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator, tj. Mistral Polska, zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp upoważnieni pracownicy firmy.
 3. Ponadto administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu i wysyłki wiadomości email, administracji (księgowość), wysyłki zamówień (tj. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej) oraz operatorowi szybkich płatności PayU.
 4. Mistral Polska oraz podmioty, o których mowa w pkt.11 przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki  zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@mistral-rtv.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 91 483 73 73.
 2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) – Użytkownikowi, który wyraził powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@mistral-rtv.pl, zadzwonić pod numer telefonu 91 483 73 73 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres: Mistral Polska, ul. Powstańców Wielkopolskich 39B, 70-111 Szczecin.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zabezpieczenie danych

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu. Serwis mistral-rtv.pl używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Klienta danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Klienta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

Polityka plików "cookies"

Sklep mistral-rtv.pl korzysta z plików cookies. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

     „Cookies” używamy w celu:

     • optymalizacji korzystania ze stron internetowych (charakter techniczny)
      Umożliwiają one swobodne poruszanie się w sklepie mistral-rtv.pl i korzystanie z wszystkich jego funkcji, umożliwiają zalogowanie się do swojego konta oraz płynną nawigację na stronach i podstronach Serwisu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania
     • gromadzenia danych statystycznych (charakter analityczny, np. Google Analitics). Pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników z naszej strony. Liczenie wizyt w Sklepie, ich długości oraz określenie, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Daje to m.in. możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny

     Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.

     Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu przez okres, który został określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Zapewniając bezpieczeństwo klientom naszego Serwisu, nie przechowujemy w plikach cookies żadnych danych osobowych, toteż personalna identyfikacja użytkownika nie jest możliwa.


     Przeglądarki stron WWW domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszej stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na nasz adres: Al. Powstańców Wlkp. 39B, 70-111 Szczecin, bądź mailowo: biuro@mistral-rtv.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl